·ëcæ·æ~ ·æ~ Î~Ø âéçߊææ°¡
©ˆÌÚ ÂýÎ~àæ ×~¢ Šææ‹Ø ÈâÜæ~¢ ·~ ©ˆÂæÎÙ ÕɸæÙ~ ·è Øæ~ÁÙæ‹Ì»üÌ ·ëcæ·æ~ ·æ~ Î~Ø ¥Ùé×‹Ø âéçߊææ¥æ¢~¢ ·æ çßßÚ‡æÐ
·æØüÿæ~˜æ â×SÌ ÁÙÂÎæ~ ·~ âzæè çß·æâ wæ‡Ç
·ý×.â¢. ·æØü×Î ¥ÙéÎæÙ âè×æ Âæ˜æÌæ
1
ÕèÁ çßÌÚ‡æ ·æØü·ý×
 
¥.
Âý×æç‡æÌ ÕèÁæ~¢ ·~ çÜ° ÕèÁ ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
1
»~ãêò Šææ٠̉ææ Áæñ Øæ M0 200/-Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð
ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
2
…ßæÚ, ÕæÁÚæ ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ Øæ M0 400/- Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
Õ.
â¢·Ú ÕèÁæ~ · ~ çÜØ~ ŠææÙ/
…ßæÚ/ÕæÁÚæ
×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ ØæM0 1000/- Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
2
©‹ÙçÌàæèÜ ·ëçcæ Ø¢˜ææ~¢ ·æ çßÌÚ‡æ
 
¥
ÕñÜ /×æÙß ¿æçÜÌ ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ Øæ M0 2000/- Áæ~ zæè ·× ãæ~¢
ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
 
Õ
àæçvÌ¿æçÜÌ ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ Øæ M0 10000/- ÂýçÌ Ø¢˜æ Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð

ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
 
â
ÅþñvÅÚ ¿æçÜÌÚæ~Åæß~ÅÚ ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ Øæ ¥çŠæ·Ì× M0 12500/-Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð

ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
 
Î
35 Âè.Åè.¥æ~.°¿.Âè. ·~ÅþñvÅÚ ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ Øæ M0 30000/- ÂýçÌ ÅþñvÅÚ Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð

ÂýÎ~àæ ·~ âzæè ·ëcæ·
3
×ëÎæ âéŠææÚ ã~Ìé çÁŒâ× ·æ ÂýØæ~» çÁŒâ× ·~ ×êËØ ·~ ¥æŠææÚ ÂÚ (3 ·é‹ÌÜ ÂýçÌ ã~¢ çÁŒâ× ÂýØæ~»ã~Ìé) 25 ÂýçÌàæÌ Øæ M0 112.80 ÂýçÌ ã~¢ Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð â×SÌ ·ëcæ·
4
Áñçß· ÙæàæèÁèß âæØÙ¥‰æßæ ÙàæèÁèß °Á~‹Å ·~ ÂýØ~æ» ã~Ìé ×êËØ ·æ 25 ÂýçÌàæÌ ¥‰æßæ M0 500 ÂýçÌ ã~vÅ~ØÚ ÂýçÌ ·ëcæ· Áæ~ zæè ·× ãæ~¢Ð
â×SÌ ·ëcæ·