×êÜzæêÌ ©Î÷Î~àØ
·ëçcæ çßzææ» ·æ ×éwØ ©Î÷Î~àØ Âýæ·ëçÌ· â¢âæŠæÙæ~¢ ·æ â×éç¿Ì â¢Úÿæ‡æ °ß¢ çß·æâ ·ÚÌ~ ãéØ~ ÁÙâ¢wØæÂÚ· ·ëçcæ çß·æâ ·è ÎÚ ×~¢ ßëçf ̉ææ çßçzæ‹Ù ÈâÜæ~¢ ·~ ©ˆÂæÎ٠̉ææ ÂýçÌ ã~0 ©ˆÂæηÌæ ×~¢ ßëçf ·ÚÌ~ ãéØ~ wæælæ‹Ù ·æ ©ˆÂæÎÙ âéçÙçà¿Ì ·ÚÙæ ãñÐ
1
·ëçcæ ©ˆÂæÎÙ ·è çß·æâ ÎÚ ÂýçÌßcæü 5.1 ÂýçÌßcæü ÕÙæØ~ ÚwæÌ~ ãéØ~ wææÎ÷Ø âéÚÿææ ÂýÎæÙ ·ÚÙ~ ã~Ìé ·ëçcæ ·è ÙßèÙ Ì·Ùè· ·æ Âý¿æÚ ÂýâæÚ Ì‰ææ ·ëcæ·æ~¢ ·è ·ëçcæ â~ â{Õç‹ŠæÌ â×SØæ¥æ~¢ ·æ â×æŠææÙ Ð
2
çßçzæ‹Ù ÈâÜæ~¢ ·è ©ˆÂæηÌæ °¢ß ©ˆÂæÎÙ ×~¢ ßëçf ã~Ìé çßzææ» mæÚæ ©ÂÁ ÂæÜÙ Øæ~ÁÙæ¥æ~¢ ·æ wæÚèÈ,ÚÕè °ß¢ ÁæØÎ ×~¢ ç·ýØæ‹ßØÙÐ
3
·ëcæ·æ~¢ ·æ~ ÕèÁ, ©ßüÚ· ·èÅÙæàæ· ÚâæØÙ, ·ëçcæ Ø‹˜æ, ·ëçcæ Úÿææ ©Â·Ú‡æ ̉ææ ·ëçcæ «‡æ ¥æçÎ ·ëçcæ çÙß~àææ~¢ ·è ÃØßS‰ææ °¢ß ¥æÂêçÌü ã~Ìé â×Ø âæçÚ‡æè ·~ ¥ÙéM ·ëcæ·æ~¢ ·æ~ ¥æÂêçÌü ç·Øæ ÁæÙæÐ
4
·ëçcæ ©ˆÂæÎÙ ·~ â{Õ‹Šæ ×~¢ çßçzæ‹Ù ·ëçcæ çÙß~àææ~¢ ·è »é‡æ߈Ìæ çÙØ‹˜æ‡æ ÂÚ ÕÜ Î~Ùæ Ð
5
çßçzæ‹Ù ·ëçcæ ©ˆÂæÎÙ Øæ~ÁÙæ¥æ~¢ ×~¢ çÙçãÌ âéçߊææ¥æ~¢ ·æ~ ·ëcæ·æ~¢ Ì· Âãéò¿æÙ~ ã~Ìé çßàæ~cæ ÂýØæâ ·ÚÙæÐ
6
·ëcæ·æ~¢ ·æ~ ¥çŠæ· ©ˆÂæÎÙ Ü~Ù~ ã~Ìé çßçzæ‹Ù Øæ~ÁÙæ¥æ~¢ ·~ ×æŠØ× â~ ÈâÜæ~¢ ·~ ÂýÎàæüÙ ·æ ¥æØæ~ÁÙ ·ÚæÙæ Ð
7
¥ÙéÂÁæª, ªâÚ, Õ¢ÁÚ (ÕèãÇ)zæêç× ·æ~ ©Â¿æçÚÌ ·Ú·~ ·ëçcæ ÿæ~˜æ ×~¢ ßëçf ·ÚÌ~ ãéØ~ ©ÂÁæª ÕÙæÙæÐ
8
·ëcæ·æ~¢ ·è ¥æßàØ·Ìæ¥æ~¢ ·æ~ ÎëçcÅ»Ì ÚwæÌ~ ãéØ~ àææ~Šæ ·æØæ~ü ·~ ×æŠØ× â~ ¥çŠæ· ©ÂÁ Î~Ù~ ßæÜè àæèƒæý ·Ù~ ßæÜè °¢ß Úæ~» ÚçãÌ âæ×æ‹Ø ̉ææ â¢·Ú ÂýÁæçÌØæ~¢ ·æ çß·æâ ·ëçcæ çßàßçßlæÜØæ~¢ ·~ mæÚæ ·ÚæØæ ÁæÙæ °¢ß §Ù ÂýÁæçÌØæ~¢ ·æ~ ç·âæÙæ~¢ Ì· Âãéò¿æÙæ Ð
9
ßñ™ææçÙ· wæ~Ìè ̉ææ ÈâÜæ~ˆÂæÎÙ ¥æñlæçÙ·è Îé‚Šæ çß·æâ Ú~àæ× ©ˆÂæÎÙ, ·ëçcæ ç߇æÙ, »‹Ùæ çß·æâ, Âýæ·ëçÌ· â¢âæŠæÙæ~ ·æ â¢Úÿæ‡æ °¢ß çß·æâ, ·ëçcæ ©ˆÂæÎÙ çÙØæüÌ, ¥æßàØ· ·ëçcæ çÙß~àæ ÃØßS‰ææ, »ýæ×è‡æ ¥ßS‰ææÂÙæ¥æ~¢ ·~ çß·æâ °¢ß ç⢿æ§ü ªÁæü ¥æçÎ ·æ~ â×~ç·Ì ·ÚÌ~ ãéØ~ ·ëçcæ ·~ â×»ý çß·æâ ·æ~ âëçÁÌ ·ÚÙæ Ð
10
ÂýÎ~àæ ·æ~ wæælæ‹Ù zæ‡ÇæÚæ»æÚ ·~ M ×~¢ çß·çâÌ ·ÚÙæ Ð