â×ØÕf ·æØü·ý× Ì‰ææ ÁÙÂÎèØ ¥çŠæ·æçÚØæ~¢ ·~ Îæç؈ßæ~/»ýæã·æ~¢ ·è â~ßæ¥æ~¢ ·~ çÙŠææüÚ‡æ ·æ â¢çÿæŒÌ çßßÚ‡æ
·ý0
â¢0
¥çŠæ·æÚè ·æ
ÂÎ Ùæ×
âæñÂ~ »Ø~
·æØü
ç·ýØæ‹ßØÙ ã~Ìé çÙŠææüçÚÌ â×Ø (çÌç‰æØæ~¢ çÁÙ Ì· ·æØü Âê‡æü ãæ~Ùæ ãñ)
wæÚèÈ
ÚÕè
…ææØÎ
1
çÁÜæ ·ëçcæ ¥çŠæ·æÚè
çßÌÚ‡æ ã~Ìé ·ëçcæ çÙß~àææ~¢ ·è ©ÂÜyŠæÌæ
31 קü

25 çâÌ{ÕÚ

31 ÁÙßÚè
·ëçcæ çÙß~àææ~¢ ·æ çßÌÚ‡æÐ
10 ÁêÙ
10 ¥vÅêÕÚ
10 ÈÚßÚè
wæ‡Ç ÂýÎàæüÙ â~ ©ˆÂæçÎÌ Âý×æç‡æÌ ÕèÁæ~¢ ·æ ÕèÁ »ýæ× Øæ~ÁÙæ ¥‹Ì»üÌ çÙØ×æÙéâæÚ ·ýØÐ
15 çÎâ{ÕÚ
15 קü
15 ¥»SÌ
â{Õç‹ŠæÌ ÁÙÂÎæ~¢ ×~¢ ¥æߢçÅÌ ÕÁÅ ·æ ©ÂØæ~»Ð
31 ¥»SÌ
31 çÎâ{ÕÚ
20 ×æ¿ü
2
·ëçcæ Úÿææ ¥çŠæ·æÚè
·ëçcæ Úÿææ ÚâæØÙæ~¢ ·è ©ÂÜyŠæÌæ
31 קü
25 çâÌ{ÕÚ
31 ÁÙßÚè
·ëçcæ Úÿææ ©Â·Ú‡æ çßÌÚ‡æ
31 ÁéÜæ§ü
30 Ùß{ÕÚ
28 ÈÚßÚè
¥æ§ü0Âè0°×0 ÂýÎàæüÙ ¥æØæ~ÁÙ
31 ÁéÜæ§ü
30 Ùß{ÕÚ
-
3
©Â â¢zææ»èØ ·ëçcæ ÂýâæÚ ¥çŠæ·æÚè
ÕèÁ ç×Ùèç·Åâ çßÌÚ‡æ
30 ÁêÙ
15 ¥vÅêÕÚ
28 ÈÚßÚè
wæ‡Ç ÂýÎàæüÙ Õéßæ§ü/¥æØæ~ÁÙ
31 ÁéÜæ§ü
15 Ùß{ÕÚ
20 ×æ¿ü
wæ‡Ç ÂýÎàæüÙæ~¢ ·æ ÎëàØ ÎàæüÙ
çâÌ{ÕÚ
31 çÎâ{ÕÚ
15 קü
·ëçcæ Ø¢˜æ çßÌÚ‡æ
30 ÁêÙ
30 çâÌ{ÕÚ
15 ÈÚßÚè
çSÂý¢·ÜÚ â~Å çßÌÚ‡æ
30 ÁêÙ
20 ¥vÅêÕÚ
25 ÈÚßÚè
SÅæ~Ú~Á çÕ‹â çßÌÚ‡æ
30 ÁêÙ
30 Ùß{ÕÚ
20 ×æ¿ü
4
©Â ·ëçcæ çÙÎ~àæ· (ÂýâæÚ)
…æÙÂÎSÌÚèØ ·ëcæ· Âýçàæÿæ‡æ »æ~cÆè ·æ ¥æØæ~ÁÙ
-

-

31 ÁÙßÚè
çÁÜæ ·ëçcæ ¥çŠæ·æÚè/·ëçcæ Úÿææ ¥çŠæ·æÚè °ß¢ ©Â â¢zææ»èØ ·ëçcæ ÂýâæÚ ¥çŠæ·æÚè ·~ ·æØæ~ü ·æ â×Ø â~ â{ÂæÎÙ ãæ~Ùæ âéçÙçà¿Ì ·ÚÙæÐ
31 ¥»SÌ
31 çÎâ{ÕÚ
20 ×æ¿ü
·æØæ~ü ·æ zææñçÌ· S‰æÜèØ çÙÚèÿæ‡æ/âˆØæÂÙ
¥æߢçÅÌ ÕÁÅ ·æ ©ÂØæ~» âéçÙçà¿Ì ·ÚÙæÐ